top of page

關於中基

本堂為成立於1903年之基督教團體。本堂以自立自養自傳,發揚基督教義,推廣基督真理於普世為宗旨。

bottom of page